כללי אצבע לנושא האפוטרופוסות

מה בין למנות אפוטרופוס, לעשות יפוי כוח מתמשך, לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, לעשות מסמך הבעת רצון או למנות תומך החלטות

מאמר זה מטרתו לתת כללי אצבע לכל אחד מאלה.

מתי למנות אפוטרופוס - כאשר האי כשירות המשפטית של האדם ברורה או שהאדם מנותק מהמציאות על פי חוות דעת רפואית או פסול דין (להלן כל אלה - "אי כשירות"), יש לפנות לבית המשפט כדי למנות לו אפוטרופוס לענייניו הרפואיים או אישיים או רכושיים, לכולם או חלקם ולפי העניין והצורך.

מתי לעשות יפוי כוח מתמשך - כאשר האדם נמצא בכשירות מלאה ויש לו עניין שאדם מסוים, שנתן הסכמתו, ימונה לנהל את ענייניו הרפואיים או האישיים או הרכושיים, כולם או חלקם ולפי העניין והצורך, אם יגיע למצב של אי כשירות, בלי צורך בפנייה לבית המשפט לצורך המינוי או בפיקוח האפוטרופוס הכללי.

מתי לתת הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס - כאשר האדם נמצא בכשירות משפטית מלאה והוא מעוניין שענייניו הרפואיים או האישיים או הרכושיים, כולם או חלקם ולפי העניין והצורך, יופקדו בידי אפוטרופוס, אדם או גוף חוקי שימונה על ידי בית המשפט ושפעולותיו יעשו בפיקוח האפוטרופוס הכללי, אם יגיע לאי כשירות.

מתי לעשות מסמך הבעת רצון - כאשר אדם נמצא בכשירות משפטית מלאה והוא חושש לאבד אותה עוד בחייו, מסיבה שלרוב ידועה לו, ומעוניין שכאשר זה יקרה אז ימונה אפוטרופוס לאדם אחר, שבאחריותו המשפטית, שימשיך את דאגתו אליו ולשלומו בפיקוח האפוטרופוס הכללי.

מתי למנות תומך החלטות - כאשר האדם נמצא בכשירות משפטית אך כושרו בקבלת החלטות לקוי או ירוד, כי אז הוא או קרובו רשאים לפנות לבית המשפט למנות לו אדם שיסייע לו בקבלת החלטות, שהאחריות להחלטות נשארת על מקבל ההחלטה.

 

עו"ד יואב בן סימון מוסמך לטפל בפעולות הנ"ל על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, באישור משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי.