במאמר זה אדגיש מספר כללי אצבע להבחנה בין שכירות למטרת מגורים לבין שכירות למטרה העסקית וההתנהלות השונה בשתי אלו. הדומה ביניהן – בשתיהן משכיר, שוכר, מושכר, תקופת שכירות, דמי שכירות, אופציה, בטחונות וערבויות, תשלומים שוטפים, החזרת מושכר, שימוש סביר, שמירת המושכר, ביטוחים. ההדגשים בשכירות למטרת מגורים – על הסכם השכירות…
לקבלת אישור לתוכנית בניה על היזם להגיש בקשה להיתר לוועדה מקומית לתכנון ובנייה שתפקידה לאשר או לשנות או לדחות את הבקשה בהתאם לחוק. על החלטות הועדה המקומית במקרים אלו ניתן להגיש ערר לוועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה שיכולה אף היא לאשר או לשנות או לדחות את החלטת הוועדה המקומית ולתת…
מה בין למנות אפוטרופוס, לעשות יפוי כוח מתמשך, לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, לעשות מסמך הבעת רצון או למנות תומך החלטות מאמר זה מטרתו לתת כללי אצבע לכל אחד מאלה. מתי למנות אפוטרופוס - כאשר האי כשירות המשפטית של האדם ברורה או שהאדם מנותק מהמציאות על פי חוות דעת…
לפי הוראות סעיפים 9(א) ו-14(א) לחוק המתווכים, מתווך במקרקעין לא יהא זכאי לדמי תיווך אלא אם חתם הלקוח על הזמנה בכתב הכוללת את הפרטים שנקבעו בתקנות. פסיקת בתי המשפט השלום והמחוזיים פירשה את הדרישה למסמך “הזמנה בכתב” כדרישה מהותית שלא ניתן להתנות עליה, אך אין אחידות בשאלה האם ניתן לרכך…
בתיקון מס' 6 לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו – 2006 הוכנסו לאחרונה שלושה שינויים ביחס לקשישים בלבד. הראשון, קשיש הוגדר כבעל דירה שבמועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה בקשר עם דירתו מלאו לו 75 שנים והוא מתגורר בדירה שנתיים לפחות. השני, סירוב של בעל דירה שהוא…